واریز هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار سرمایه تایید شد

26 اردیبهشت 1400 - 23:00:1 خبر های روزانه بورس

واریز هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار سرمایه تایید شد

واریز هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار سرمایه تایید شد